Daffer.sk

Menu

Môj účet

Pomoc
Obchodné
podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je: obchodné meno: Daffer spol. s r.o. sídlo: Včelárska 1, Prievidza 971 01, Slovenská republika IČO: 36 320 439 DIČ: 2021592518 IČ DPH: SK2021592518 zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 12881/R Email: daffer@daffer.sk Telefónne číslo / faxové číslo: 046 51 98 711 Swift: GIBASKBX IBAN: SK5409000000000372767800 (ďalej aj ako „predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru - školské potreby alebo sada školských potrieb SKVELKO špecifikovaná príslušnou základnou školou na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.daffer.sk, (ďalej len „eshop“). Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu uzavretú v eshope, ktorý prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej vzniká predávajúcemu záväzok dodať kupujúcemu objednaný tovar a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru a kupujúcemu záväzok objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu spôsobom uvedeným vo VOP (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

I. Objednávka

Kupujúci uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu na základe objednávky. Registrácia nie je podmienkou objednávky.

 1. Objednávka sa považuje za návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy, pokiaľ obsahuje: Identifikáciu kupujúceho:
  • fyzická osoba - nepodnikateľ : meno a priezvisko, poštovú (t.j. dodaciu) a fakturačnú adresu
  • fyzická osoba - podnikateľ : obchodné meno, miesto podnikania, IČO alebo iné číslo príslušného zápisu do registra, IČ DPH, pokiaľ je kupujúci platcom DPH
  • právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, daňové identifikačné číslo, IČ DPH, pokiaľ je kupujúci platcom DPH
  • telefonický kontakt
  • emailový kontakt
  • názov tovaru uvedením druhového a typového označenia
  • počet objednávaných kusov
  • spôsob platby
  • spôsob dodania
  • dátum objednania
 2. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu prostredníctvom eshopu je kupujúci povinný skontrolovať všetky v nej uvedené údaje. Kupujúci zodpovedá za pravdivosť a úplnosť údajov uvedených v objednávke.
 3. Kupujúci má právo objednať tovar u predávajúceho prostredníctvom objednávkového formulára eshopu vyplneného a odoslaného kupujúcim. V prípade, objednávky sady školských potrieb SKVELKO, kupujúci vyplní objednávku podľa špecifikácie nachádzajúcej sa pri príslušnej základnej škole.
 4. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení tejto zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“), pôjde o návrh na uzavretie kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o v znení neskorších predpisov.
 5. Dostupnosť ponúkaného tovaru je vyjadrená v elektronickom obchode slovom „skladom“, uvedením dátumu, od ktorého bude dostupný alebo slovom „na dopyt“. Pokiaľ údaj o dostupnosti tovaru nie je uvedený, predávajúci oznámi kupujúcemu dostupnosť tovaru telefonicky alebo e-mailovom na základe dopytu pred odoslaním objednávky. Pokiaľ je pri tovare, ktorý nie je k dispozícii skladom, uvedená cena, táto cena je iba informatívna a môže sa líšiť od kúpnej ceny. Kupujúci je povinný zadať predávajúcemu pri nedostupnom tovare dopyt, na základe ktorého mu bude predávajúcim oznámená konkrétna kúpna cena tovaru.
 6. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

II. Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Po doručení objednávky predávajúcemu bude táto objednávka spracovaná predávajúcim. Po spracovaní – t. j. overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru predávajúci odošle kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy, označené ako „Potvrdenie objednávky“ na ním určenú emailovú adresu, ktoré bude obsahovať číslo objednávky, ostatné údaje objednávky kupujúceho a v prípade, že je kupujúcim spotrebiteľ, aj údaje podľa čl. V bod 17 VOP.
 2. Predávajúci môže pred potvrdením objednávky (t.j. pred uzavretím zmluvy na diaľku) zmeniť cenu tovaru uvedenú v elektronickom obchode predávajúceho, ak zistí, že cena bola v katalógu elektronického obchodu omylom uvedená nesprávne. Predávajúci je v takom prípade povinný kupujúceho bezodkladne informovať o tejto zmene pred tým než dôjde k potvrdeniu objednávky. Predávajúci je zároveň povinný vyžiadať si pred potvrdením objednávky súhlas kupujúceho so zmenou ceny. V prípade, ak kupujúci udelí svoj výslovný súhlas so zmenou ceny, akceptuje novú cenu a predávajúci mu následne zašle potvrdenie objednávky podľa čl. II. bod 1. VOP. Akýkoľvek iný prejav vôle kupujúceho než súhlas so zmenou ceny bude automaticky znamenať storno objednávky.Spracovanie objednávky kupujúceho prebieha počas 2-5 pracovných dní.
 3. Momentom doručenia Potvrdenia objednávky kupujúcemu dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy.

III. Stornovanie objednávky

 1. Kupujúci má právo zrušiť objednávku ešte predtým, ako bude doručená predávajúcemu. Kupujúci má právo odvolať objednávku v lehote do 24 hodín po doručení objednávky predávajúcemu, pokiaľ odvolanie objednávky doručí predávajúcemu skôr, než predávajúci doručí kupujúcemu Potvrdenie objednávky.
 2. Kupujúci je povinný uviesť v zrušení / odvolaní objednávky obsahové náležitosti objednávky podľa článku I. bod 3 VOP. V prípade, že kupujúci poskytol predávajúcemu akékoľvek plnenie, predávajúci je povinný vrátiť toto plnenie v lehote 14 dní odo dňa stornovania objednávky bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny. Povinnosť predávajúceho vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim v lehote podľa predchádzajúcej vety platí aj pre prípad podľa čl. II bod 2 VOP.
 3. V prípade, ak predávajúci pri spracovaní objednávky zistí, že nebude schopný dodať kupujúcemu tovar v dohodnutej lehote, predávajúci je povinný kupujúceho bezodkladne informovať o tejto skutočnosti pred tým, než dôjde k potvrdeniu objednávky. Predávajúci je zároveň povinný vyžiadať si pred potvrdením objednávky súhlas kupujúceho so zmenou dodacej lehoty. V prípade, ak kupujúci udelí svoj výslovný súhlas so zmenou dodacej lehoty, akceptuje novú dodaciu lehotu a predávajúci mu následne zašle Potvrdenie objednávky. Akýkoľvek iný prejav vôle kupujúceho než súhlas so zmenou dodacej lehoty bude automaticky znamenať storno objednávky. V prípade, že kupujúci poskytol predávajúcemu akékoľvek plnenie, predávajúci je povinný vrátiť toto plnenie alebo jeho časť v lehote 14 dní odo dňa stornovania objednávky bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

IV. Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru

 1. Vlastníctvo k objednanému tovaru nadobúda kupujúci prevzatím veci v mieste dodania ním určenom. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru, včítane úžitkov prechádza na kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníctva. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v bode čl.I. bod 4 týchto VOP, nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 2. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru spôsobené nesprávne uvedenou adresou kupujúceho.

V. Dodanie tovaru

 1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v objednanom množstve, akosti a vyhotovení a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom aby predišiel jeho poškodeniu.
 2. Ak má predávajúci podľa zmluvy odoslať tovar, môže tak urobiť s podmienkou, že tovar alebo doklady umožňujúce nakladanie s tovarom sa odovzdajú kupujúcemu len po zaplatení kúpnej ceny.
 3. Kupujúci znáša náklady spojené s dodaním tovaru.
 4. Kupujúcemu je tovar dodaný:
  1. Doručenie kuriérom Direct Parcel Distribution SK s.r.o. - cena prepravy 4,44 € s DPH - tovar je dodaný na adresu zákazníka, určenej ako fakturačná adresa alebo dodacia adresa ak je iná ako fakturačná. Cena dopravy je účtovaná len v prípade, ak kúpna cena objednávky nepresiahne sumu 44,00€. V prípade tovaru, ktorého kúpna cena presiahne 44,00€, je dodanie tovaru bezplatné. Doba dodania je 2 až 5 dní v prípade platby na dobierku a 2 až 5 dní od zaplatenia objednávky v prípade platby prevodom na účet (platba kartou, platba prevodom na účet predávajúceho).
  2. Doručenie kuriérom do výdajných boxov Packeta - cena prepravy 2,54 € s DPH - tovar je dodaný do výdajného boxu Z-BOX (výdajný box) a Z-POINT (výdajná prevádzka). Cena dopravy je účtovaná len v prípade, ak kúpna cena objednávky nepresiahne sumu 44,00€. V prípade tovaru, ktorého kúpna cena presiahne 44,00€, je dodanie tovaru bezplatné. Doba dodania je 1 až 4 dni.
  3. Osobný odber v centrále spoločnosti (Prievidza, Vzorková predajňa Daffer, Včelárska 1) . Cena dopravy pri osobnom odbere je 0,-€. Doba dodania je 1 až 2 dni.
  4. Osobný odber v predajni Daffer - dobré papiernictvo - miesto osobného odberu si zákazník vyberá v rámci objednávkového procesu. Cena dopravy pri osobnom odbere v predajni je 1,98 € s DPH. Pre osobný odber je nutné objednávku zaplatiť vopred (kartou alebo internet bankingom). Doba dodania na predajňu Daffer je 2 až 5 dní od zaplatenia objednávky. Tovar si kupujúci je povinný vyzdvihnúť v lehote 7 dní od doručenia sms správy, že tovar má pripravený na vyzdvihnutie na predajni Daffer. Po tejto lehote bude tovar zaslaný späť do centrálneho skladu. Kupujúci je povinný následne požiadať predávajúceho o opakovanú expedíciu a doručenie tovaru na infolinke 046/519 87 19 alebo mailom objednavky@daffer.sk.
  5. Doprava do školy zdarma - vlastnou dopravou dodávateľa - cena prepravy 0 € s DPH - táto možnosť je ponúknutá len zákazníkovi, ktorý si objednáva Sadu školských potrieb cez školu, ktorá túto možnosť dopravy povolila. Každá škola má individuály termín, do ktorého je možné využiť túto bezplatnú formu dopravy. Doprava do školy zdarma neplatí celoročne. Tovar je dodaný na zvolenú školu najneskôr na začiatku školského roka. Objednaný tovar bude odovzdaný kupujúcemu zamestnancom zvolenej školy.
 5. Balné poplatky neúčtujeme.
 6. Predávajúci zaslaním e-mailovej správy alebo SMS oznámi kupujúcemu, že objednaný tovar odoslal na adresu uvedenú kupujúcim.
 7. Tovar dodaný odoslaním prostredníctvom dopravcu je expedovaný každý pracovný deň. V prípade odoslania tovaru dopravcom je potrebné zohľadniť 1 - 3 pracovné dni pripadajúce na dodanie tovaru.
 8. Ak predávajúci dodáva tovar kupujúcemu odoslaním prostredníctvom dopravcu na miesto určené kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať vec pri dodaní osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorá môže zastúpiť kupujúceho na základe zákona alebo prostredníctvom plnej moci pre prípad neprítomnosti na prevzatie tovaru v mieste dodania (ďalej len „zástupca“) a písomne potvrdiť dopravcovi prevzatie tovaru na dodacom liste. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady takto vzniknuté hradí kupujúci.
 9. Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia tovaru kupujúcim resp. jeho zástupcom na adrese uvedenej v objednávke.
 10. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo jeho zástupca s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
  • tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 11. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak pred uzavretím zmluvy kupujúci predávajúceho výslovne informoval o tom, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre kupujúceho osobitne dôležité, predávajúci je povinný dodať tovar v určenej lehote.
 12. Ak kupujúci neprevezme tovar v mieste ním určenom, predávajúci je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 100 %z ceny dopravy za každý začatý deň uskladnenia.
 13. Pokiaľ predávajúci nemôže odoslať tovar z dôvodov na strane dodávateľa ako osoby, od ktorej tovar kupuje, predávajúci je povinný kupujúceho bezodkladne informovať o tejto skutočnosti zaslaním e-mailovej správy alebo SMS.
 14. Kupujúci je povinný skontrolovať neporušenosť obalu zásielky, resp. akékoľvek vonkajšie poškodenie a/alebo deformácie obalu zásielky pred prevzatím tovaru. Ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a v jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru a/alebo v prípade ak zásielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar), je kuriér povinný na žiadosť kupujúceho vyhotoviť Zápis o škode s uvedením rozsahu a povahy poškodenia tovaru resp. o chýbajúcom tovare do dodacieho listu, ktorého správnosť potvrdí kupujúci. Na základe takto vyhotoveného zápisu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby v zmysle článku VIII. týchto obchodných a reklamačných podmienok.
  V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.
  Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bez zbytočného odkladu neoznámil zástupcovi predávajúcemu, nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru si kupujúci môže uplatniť len ak preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.
 15. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe tovaru, v ktorom je uvedené:
  • obchodné meno a sídlo predávajúceho
  • adresa prevádzkarne
  • dátum predaja
  • názov a množstvo tovaru
  • cena jednotlivého tovaru a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil
  • pri predaji tovaru s následnou dodávkou adresa miesto určenia, dátum a čas dodávky
 16. Doklad o kúpe tovaru podľa bodu 15 (faktúra alebo príjmový pokladničný doklad) zašle predávajúci kupujúcemu spolu s odosielaným tovarom.
  1. Kupujúcemu, ktorý si zvolil dopravu kuriérom na adresu zasielame doklad o kúpe do emailu, ktorý uviedol v objednávke.
  2. Kupujúcemu, ktorý si zvolil osobný odber na centrále spoločnosti pribalíme doklad o kúpe k objednanému tovaru.
  3. Kupujúcemu, ktorý si zvolil dopravu tovaru do školy pribalíme doklad o kúpe tovaru do balíka k objednanému tovaru a zároveň doklad o kúpe zasielame na email kupujúceho, ktorý uviedol v objednávke.
 17. Predávajúci zašle kupujúcemu po uzavretí kúpnej zmluvy emailom zároveň potvrdenie objednávky, ktoré bude v prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, obsahovať náležitosti podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. Informácia o vlastnostiach predávaného tovaru, o spôsobe použitia, montáže a údržby tovaru a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania bude obsiahnutá v priloženom písomnom návode. Náležitosti podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. budú, okrem návodu, obsiahnuté vo VOP, ktoré budú prílohou emailu označeného ako Potvrdenie objednávky.
 18. Poistenie tovaru je zahrnuté v cene poplatku za dodanie tovaru dopravcom.

VI. Kúpna cena, platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za objednaný tovar, uvedenú pri každom tovare ponúkanom v eshope vrátane nákladov na dodanie tovaru podľa týchto VOP; tým nie je dotknutý čl. II bod 2 VOP. Kúpna cena a náklady s dodaním tovaru sú uvedené vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).
 2. Predávajúci má právo požadovať od kupujúceho zaplatenie 100 % kúpnej ceny pred dodaním tovaru, pokiaľ je nutné objednaný tovar najskôr objednať od tretej osoby alebo pokiaľ sa objednaný tovar dodáva odoslaním prostredníctvom dopravcu a kupujúci nepožiada o zaplatenie kúpnej ceny formou dobierky.
 3. Kupujúci má v objednávke právo voľby spôsobu úhrady kúpnej ceny formou:
  • Platba pri prevzatí tovaru - platba v hotovosti alebo bezhotovostne kartou pri prevzatí tovaru doručovaného kuriérom Direct Parcel Distribution SK s.r.o. a službou Packeta pri Z-POINT, je spoplatnená cenou za dobierku 0,84 €  s DPH. Táto možnosť nie je ponúknutá zákazníkovi, ktorý si objednáva sadu školských potrieb cez školu a dodanie tovaru požaduje na svoju školu. V tomto prípade mu je ponúknutá len možnosť bezhotovostnej platby (platba kartou, platba cez Internet Banking).
   Poplatok za platbu pri prevzatí tovaru pri osobnom odbere v centrále spoločnosti (Včelárska 1, Prievidza) nie je účtovaný.
  • Platba kartou - pri platbe je nutné použiť kreditnú alebo debetnú kartu VISA, VISA Electron, MasterCard alebo Maestro.
  • Platba cez Internet Banking - platba prostredníctvom platobného systému TrustPay (Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, Poštová banka, ČSOB).
  • Platba bankovým prevodom - platba z účtu na účet. Zákazník dostane na mail uvedený v objednávke číslo účtu predajcu, variabilný symbol a sumu (hodnotu) objednávky. Na základe týchto údajov vykoná priamy prevod zo svojho účtu na účet predajcu. Túto platbu je potrebné zrealizovať do 10 dni od vytvorenia objednávky. Ak sa tak do 10 dní nestane, objednávka bude systémom zrušená.
 4. Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostn