Daffer.sk

Menu

Môj účet

Pomoc
Ako
vybaviť
reklamáciu

Ako vybaviť reklamáciu

My v spoločnosti Daffer spol. r.o. sa vždy snažíme robiť si prácu najlepšie ako vieme a maximálne vyhovieť spokojnosti nášho zákazníka. Ak sa vám však stane nepríjemnosť a tovar, ktorý ste si objednali z nášho internetového obchodu vám príde poškodený, pokazil sa, alebo riadne neplní funkciu, na ktorú bol určený, prečítajte si prosím tieto informácie:

1. Poškodenie tovaru pri doprave

 

Tovar je pri doprave poistený a bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru skontrolujte stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontrolujte tovar. Ak zistíte mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberajte a spíšte s prepravcom protokol o škode. Prepravca nám tovar doručí späť a vy zároveň vyplňte na našej stránke reklamačný formulár.

Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru bez zbytočného odkladu nám túto skutočnosť nahláste. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak preukážete, že reklamované vady mal tovar už v čase, keď ste tovar prevzali od kuriéra.

2. Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby

 

Ak zístíte vadu výrobku, na ktorý sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, vyplňte prosím automatický reklamačný formulár, ktorý bude doručený nášmu reklamačnému oddeleniu. Na základe doručeného reklamačného formulára vás bude naše reklamačné oddelenie kontaktovať, preto nezabúdajte vyplniť na formulári vaše telefónne číslo a email. Reklamovaný tovar zabaľte a zašlite ako poistený doporučený list alebo balík na našu adresu:

Daffer spol. s r.o. - reklamačné oddelenie
Včelárska 1
971 01 Prievidza

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú vyňaté aj chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

3. Uplatnenie reklamácie pri nesúlade tovaru

 

Ak zistíte, že vám prišiel tovar, ktorý ste si neobjednali, nesedí vám množstvo, prípadne ak máte k reklamácii akékoľvek otázky ihneď kontaktujte naše reklamačné oddelenie na tel. kontakte 046/519 87 16 alebo emailom na: reklamacie@daffer.sk

Dôležité informácie, ktoré by ste mali vedieť pri uplatňovaní reklamácie nájdete v našich Obchodných podmienkach v bode VIII. Reklamácia tovaru prípadne v „Občianskom zákonníku“ – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“)

Reklamačný formulár

Vaše meno
Adresa
Telefónne číslo
Email
Číslo objednávky alebo faktúry
Číslo účtu pre vrátenie platby (IBAN)
Zoznam reklamovaného tovaru, množstvo a predmet reklamácie alebo popis vady
Príloha č. 1
Príloha č. 2